Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štatút obce

P r v á  č a s ť

Úvodné ustanovenie

Štatút obce Veľké Ripňany (ďalej len „štatút“) podrobnejšie vymedzuje územie obce Veľké Ripňany (ďalej len „obce“), štruktúru jeho orgánov, vzájomnú deľbu práce medzi nimi, majetok obce, zakladateľskú a zriaďovateľskú funkciu obce, zásady rozpočtového procesu, udeľovanie čestného občianstva obce a iných ocenení.
 

D r u h á  č a s ť
Obec Veľké Ripňany

Čl. 1
Územie obce

1. Obec je samostatnou územno-správnou jednotkou, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2. Územie obce tvorí súbor katastrálnych území Veľké Ripňany a Behynce.

Čl. 2
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev

1. O názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím nariadenia(§ 2b zák. č. 369/1990 Zb.v platnom znení).
2. Označenie ulíc zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov. Vlastníci a užívatelia nehnuteľností sú povinní umožniť pripevnenie orientačných tabúľ jednotného typu s názvami na budovy a iné objekty.

T r e t i a  č a s ť

Samospráva obce

Čl. 3
Výkon samosprávy

1. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom v rámci samosprávy samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku ako aj majetku vo vlastníctve štátu prenechaného obci na dočasné hospodárenie, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
2. Pri plnení úloh samosprávy obec spolupracuje s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce a podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi na území obce.
3. Samosprávu obce vykonávajú jej obyvatelia :
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce

Čl. 4
Orgány obce

1. Orgánmi obce sú :
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby alebo ak to ustanovuje osobitný zákon zriaďuje :
a/ obecnú radu
b/ komisie
c/ dobrovoľný požiarny zbor
3. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
4. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce.


Š t v r t á  č a s ť

Postavenie orgánov obce

Čl. 5
Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štvorročné obdobie. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc / § 11 ods.4 zák.č. 369/1990 Zb. v platnom znení/.

Čl. 6
Starosta obce

1. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom . Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách, jeho funkčné obdobie sa končí zložením sľubu nového starostu.
2. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
3. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Čl. 7
Zástupca starostu

1. Starostu počas jeho neprítomnosti, alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, zastupuje jeho zástupca. Volí ho na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo ho môže z funkcie kedykoľvek odvolať.
2. Ak je v obci zriadená obecná rada je zástupca starostu po celý čas jej existencie jej členom.
3. Zástupcovi starostu za vykonávanú činnosť navrhne starosta obce primeranú odmenu, ktorá podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
4. Okruh úkonov činností, ktoré zástupca starostu vykonáva:
- kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v obecnej rade, komisiách / ak sú zriadené/, prípadne iných orgánoch obce
- zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
- koordinuje činnosť jednotlivých orgánov obce
- schvaľuje výdavkové položky do sumy 20.000 Sk / slovom dvadsaťtisíc slovenských korún/, okrem tých, ktorých schválenie si vyhradil starosta
- v majetkoprávnych vzťahoch je oprávnený vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu právnych úkonov, nesmie ich však podpísať
- zúčastňuje sa rokovania komisií

Čl. 8
Obecná rada

1. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Obecná rada má 3 členov.
2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
3. Úlohou obecnej rady je najmä:
a) rozpracúvať, zabezpečovať a kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizovať prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
b) zaoberať sa všetkými bežnými vecami dotýkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podávať o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
c) pripravovať zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy

Čl. 9
Komisie

1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo podľa potreby, ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva.
- predseda komisie
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a vedie ich pripravuje program schôdze komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,
3. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. Každý člen komisie má právo v zápisnici odôvodniť svoje odchylné stanovisko oproti stanovisku väčšiny.
4. Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica. Vyplatenie odmeny členom komisie / ktorej výšku určí obecné zastupiteľstvo / je podmienené odovzdaním prezenčnej listiny a zápisnice zo zasadania komisie .

Čl. 10
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce, ktorí zabezpečujú administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov obecného zastupiteľstva.
2. Obecný úrad vykonáva rozhodnutia starostu v konaní, v ktorom rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických a fyzických osôb.
3. Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.

Čl. 11
Hlavný kontrolór obce

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.
2. Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na šesť rokov, po uplynutí tejto doby jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí.

Čl.12
Dobrovoľný požiarny zbor

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Dobrovoľný požiarny zbor /DPZ/, určuje jeho organizáciu a objem prostriedkov potrebných na jeho činnosť.
2. Predsedu DPZ vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3. DPZ
- vykonáva zásahy pri požiaroch na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany
- vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia
- poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí
- podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce
- podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol
- plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov

P i a t a  č a s ť
Majetok obce a zásady hospodárenia s ním

Čl. 13
Majetok obce

1. Majetok obce Veľké Ripňany tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva subjektov založených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktorých je zriaďovateľom.- majetok, ktorý obec získala svojou činnosťou.

Š i e s t a  č a s ť

Rozpočtový proces a pravidlá rozpočtového hospodárenia

Čl. 14
Rozpočet obce

1. Rozpočet obce vyjadruje ekonomickú samostatnosť samosprávy obce. Obsahuje finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území obce, ako aj občanom žijúcim na tomto území. Rozpočet zahŕňa aj finančné vzťahy k rozpočtu SR (účelové a neúčelové dotácie) a k fondom spoločenskej spotreby. Je základom finančného hospodárenia obce, je zostavovaný podľa osobitných predpisov a na obdobie jedného kalendárneho roka.
2. Rozpočet obce a jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré kontroluje aj jeho čerpanie.

Čl. 15
Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok možné schváliť pred 1. januárom príslušného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Čl. 16
Používanie rozpočtových prostriedkov

1. Rozpočtové prostriedky môžu byť použité len do konca rozpočtového roka a to len na účely, na ktoré boli rozpočtom určené. Prebytky rozpočtového hospodárenia sú predmetom rozdelenia v zmysle rozpočtových pravidiel určených obecným zastupiteľstvom.
2. Za efektívne a hospodárne používanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta obce (§ 9 zák. č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR).
3. Ak vznikne v priebehu rozpočtového roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno úhradu realizovať:
a) v rámci rozpočtu hospodárnejším vykonávaním iných úloh, alebo obmedzením resp. odsunutím iného, menej naliehavého výdavku, pokiaľ to nie je v rozpore s riadnou činnosťou samosprávy obce,
b) použitím vlastných mimorozpočtových zdrojov,
c) rozpočtovým opatrením,
d) z prípadných rezerv rozpočtu,
e) z iných zdrojov (združenie prostriedkov, úver a pod.).
4. Rozpočtovými opatreniami sú:
a) presuny rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami v rámci rozpočtu,
b) povolené prekročenie rozpočtu,
c) viazanie rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu.

Čl. 17
Záverečný účet

Záverečný účet obce obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce v príslušnom roku. Schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

S i e d m a  č a s ť

Čestné občianstvo, cena obce, cena starostu obce

Čl. 18
Čestné občianstvo obce

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov o šírenie jej dobrého mena, o priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Veľké Ripňany.
2. Čestné občianstvo obce sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta . Ak je čestné občianstvo udelené cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jeho jazyku resp. v niektorom svetovom jazyku.
4. Odovzdanie listiny sa vykonáva slávnostným spôsobom.
5. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný.

Čl. 19
Cena obce Veľké Ripňany

1. Cena obce sa udeľuje za
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a mravný rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a občanov
2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3. Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce. K cene sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia. Pečiatka obce a podpis starostu.
4. Cenu je možné udeliť aj in memoriam. Cenu je v takomto prípade možné odovzdať rodinným príslušníkom laureáta.

Čl.20
Cena starostu obce

1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
2. Cenu starostu obce tvorí vecný dar v hodnote ktorú schváli obecné zastupiteľstvo

Ô s m a  č a s ť

Čl.21
Kronika obce Veľké Ripňany

1. Kronika obce Veľké Ripňany sa vedie v úradnom jazyku.
2. Text do kroniky sa zapisuje priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo života obce.
3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

D e v i a t a  č a s ť

Spoločné ustanovenia

Čl. 22
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1. Na plnenie úloh obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len nariadenie/. Nariadenie obce nesmie odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohu štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
2. Podrobnosti o prijímaní nariadení stanoví obecné zastupiteľstvo v rokovacom poriadku.

Čl. 23
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, najneskôr do dvoch rokov od vzniku , inak toto právo zanikne.

D e s i a t a  č a s ť

Záverečné ustanovenie

1. Tento štatút schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Ripňany na verejnom zasadnutí zo dňa 13.12.2007, uznesením 7/2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.
Týmto dňom sa ruší štatút obce Veľké Ripňany zo dňa 1.1. 1990

 


Jozef B a l á ž i k
starosta obce