Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Vo Veľkých Ripňanoch sa sobáše konajú v piatok a v sobotu v sobášnej sieni OU Veľké Ripňany alebo na požiadanie snúbencov je možné  povoliť uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti za poplatok . Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 

Štátny občan Slovenskej republiky predloží  matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady

 

Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)

Rodný list

Doklad  o štátnom občianstve (napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo cestovný pas)

Potvrdenie o pobyte  (napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo doklad vydaný príslušným orgánom v cudzine, ak má trvalý pobyt v cudzine)

Doklad o rodnom čísle (možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity),

Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity),

Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode

Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky

V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

doba vybavenia: na počkanie

poplatok: bez poplatku

Uzavretie manželstva medzi občanmi SR, ak ani jeden nemá v uvedenom matričnom obvode trvalý pobyt....30,-€

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby....30,- €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt.... 280,- €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo  úradne určenej miestnosti....100,- €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami....280,-€

Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade

Cudzinec pred uzavretím manželstva na Slovensku je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)

rodný list

doklad o štátnom občianstve

doklad o pobyte

doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov

úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,

právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,

doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

doba vybavenia: na počkanie

Od 1.10.2015 sa zo zákona vypustila požiadavka predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Všetky verejné listiny vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené („apostila“, ak ide o verejnú listinu vydanú v štáte, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo „superlegalizácia“ v prípade listín vydaných v ostatných štátoch) a preložené do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Snúbenec môže podať žiadosť o upustenie predloženia stanovených dokladov za nasledovných podmienok:

zadováženie stanovených dokladov je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,

žiadosť musí byť písomná, osobne podaná, podpísaná a podrobne odôvodnená, žiadosť sa podáva na matričný úrad, ktorý ju predkladá s podrobným stanoviskom do piatich dní od jej doručenia okresnému úradu, ktorý o nej do piatich dní rozhodne. Matričný úrad je týmto rozhodnutím viazaný.