Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačná štruktúra obecného úradu

Oddelenia obecného úradu

Prednostka Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch 

Ing. Magdaléna Bosá – prednostka Obecného úradu
tel.: 038/5392314 , mobil:0911 225 065
e-mail.: obec@velkeripnany.skprednostka@velkeripnany.sk,  info@velkeripnany.sk

- vedie Obecný úrad a jeho prácu organizuje
- zastupuje Obecný úrad navonok
- sleduje výkon prenesenej štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu
- organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základnú prácu na úseku civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm a havárií, prípadne iného ohrozenia
-  zabezpečuje prípravu materiálov predkladaných do Obecného zastupiteľstva
- legislatíva,
- účtovníctvo obce,
- mzdová a personálna agenda obce

________________________________________________________________________________

Referát sociálnej politiky, daní, poplatkov, odvodovej povinnosti, opatrovateľskej služby a ekonomických činností obce

Ing. Ivana Varšavová - samostatný referent
tel.: 038/5392314, 0902040147
e-mail.:  ivana.varsavova@velkeripnany.sk

- Správa miestnych daní a poplatkov
- Správa katastra
- Opatrovateľská služba
- Úrad práce a starostlivosť o sociálne odkázané osoby

- zmluvy na hrobové miesta

________________________________________________________________________________

Matrika a evidencia obyvateľstva, Pokladňa, Civilná ochrana

Daniela Chalániová- matrikárka
tel.: 038/5392314
e-mail:  matrikavelkeripnany@gmail.com
- Matričná činnosť - vydáva rodný, sobášny a úmrtný list, pripravuje podklady k uzavretiu manželstva, vykonáva zápisnice o určení otcovstva
- Overovanie podpisov a listín
- Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému pobytu
- Pokladňa obce

________________________________________________________________________________

Spoločný stavebný úrad

Alžbeta Medeková 

stavba.ripnany@gmail.com

- žiadosti o stavebné povolenie

- kolaudačné konanie

- náležitosti súvisiace so stavebnou činnosťou

________________________________________________________________________________

Podateľňa, referat kultúry,  obecné služby

Veronika Blahová

- podateľňa

- doručená a odoslaná pošta ,registratúrny denník,

- obecné služby

038/5392314, podatelna@velkeripnany.sk

________________________________________________________________________________

Knihovníčka

Veronika Blahová

________________________________________________________________________________

Kultúrna referentka

Katarína Borbélyová

tel: 0944 663 094

prevádzka Kultúrneho domu, komunitné centrum "Zastávka"

________________________________________________________________________________

Zriadenec

Nataša Krešová

tel: 0949 773 739

________________________________________________________________________________

Zamestnanci technických služieb obce:

Mário Kreš

tel: 0910 586 456

vodič nákladného vozidla , traktoru a strojník

Erik Bachratý

tel: 0910 664 872

pracovník  pre obsluhu plynových kotolní nájomných bytových domov, ČOV, technické služby obce

________________________________________________________________________________