Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačný poriadok obecného úradu

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1. Organizačný poriadok Obecného úradu upravuje organizáciu Obecného úradu jeho pôsobnosť a pôsobnosť jeho jednotlivých organizačných zložiek.
2. Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov Obecného zastupiteľstva.
3. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 

Článok II.

Pôsobnosť Obecného úradu
Obecný úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov Obce a Obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) a Rady Obecného zastupiteľstva ( ROZ )
c/ vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vydávaných v správnom konaní
d/ vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
e/ zabezpečuje správu obecného majetku a stará sa o jeho ochranu, údržbu, opravy a o jeho zveľaďovanie
f/ vykonáva resp. zabezpečuje prevádzkovanie verejnoprospešných, technických zariadení a zariadení technickej infraštruktúry
g/ organizuje a zabezpečuje prevádzkovanie a chod verejnoprospešných zariadení ako napr. kultúrny dom, obecná knižnica, kino a pod.
h/ spolupracuje s orgánmi obecného zastupiteľstva pri riešení sťažností a podnetov obyvateľov obce
ch/ rozpracováva a plní úlohy obce vyplývajúce z predpisov a nariadení v oblasti obrany, civilnej
ochrany obyvateľstva a požiarnej ochrany
i/ vedie evidenciu obyvateľov, evidenciu daní a poplatkov a iné evidencie z oblasti v pôsobnosti obce
j/ poskytuje obyvateľom obce konzultácie a rady, spolupracuje so spoločenskými organizáciami a podnikateľskými subjektmi s cieľom zviditeľniť obec a prispieť k rozvoju obce
k/ zabezpečuje a plní iné úlohy v pôsobnosti obce vyplývajúce z právnych predpisov a nariadení orgánov štátnej správy.
 

Článok III.

Organizácia obecného úradu

1. Organizáciu Obecného úradu ( ďalej len OcÚ ), objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje OZ.
2. Organizácia OcÚ je nasledovná:
- prednosta úradu
- podateľňa, výpravňa písomností
- pokladňa
- referát personálny a mzdový
- referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany
- referát ekonomických činností (ekonóm obecného úradu)
- referát daní a poplatkov a podnikateľských činností
- referát sociálny, školstva a bytový
- referát matriky a evidencie obyvateľstva
- referát kultúry
- referát správy majetku obce, referát výstavby,
- referát ochrany životného prostredia,
- útvar prevádzkových činností
 

Článok IV.

Podateľňa, výpravňa písomností
Plní a zabezpečuje najmä:
- zabezpečuje preberanie priamych (osobných) písomných podaní na obecný úrad ich roztriedenie, pridelenie a ich evidenciu
- zabezpečuje vzťah s poštovým úradom, zaobstaráva poštové známky, poukážky a iné poštové potreby a tlačoviny
 

Článok V.

Pokladňa

- vykonáva všetky pokladničné operácie OcÚ
- realizuje vyplácanie miezd a odmien pre zamestnancov, ktorí pracujú pre obec na dohodu a poslancom OZ resp. členom komisií
- zúčtováva a prepláca (resp. poskytuje zálohy) na nákupy materiálov, pracovných a ochranných pomôcok, tovarov a služieb platené v hotovosti
- zabezpečuje preplácanie zúčtovaných cestovných a iných náhrad
- vedie evidenciu smetných nádob komunálneho odpadu a vykonáva všetky pokladničné úkony s tým spojené
- vedie potrebnú pokladničnú dokumentáciu, pravidelne vyúčtováva pokladňu a zabezpečuje ochranu peňazí, cenín a pokladničnej dokumentácie pred ukradnutím alebo zneužitím.

 

Článok VI.

Prednosta úradu

1. Prednosta OcÚ je zamestnancom obce, ktorého do funkcie vymenúva starosta obce.
2. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.
3. Prednosta OcÚ plní najmä nasledovné úlohy :
- vedie Obecný úrad a jeho prácu organizuje
- navrhuje zmeny štruktúry Obecného úradu 
- zúčastňuje sa zasadnutí Obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
- navrhuje riešenia všetkých pracovnoprávnych záležitosti zamestnancov Obecného úradu 
- zabezpečuje materiálno-technické vybavenie Obecného úradu a stará sa o jeho údržbu
- zastupuje Obecný úrad navonok
- v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh Obecného úradu zvoláva porady
- podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a úloh Obecného úradu 
- zabezpečuje jednotný postup oddelení a spoluprácu pri plnení úloh,
- sleduje výkon prenesenej štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu
- organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základnú prácu na úseku civilnej ochrany v čase nebezpečenstva, živelných pohrôm a havárií, prípadne iného ohrozenia
- spolu so starostom obce podpisuje zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
- zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov úradu
- zabezpečuje prípravu materiálov predkladaných do Obecného zastupiteľstva 
- plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a právomoci.
4. Prednosta OcÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta obce, najmä:
- dáva návrhy starostovi obce na personálne obsadenie funkčných miest zamestnancov OcÚ, ktoré sa obsadzujú výberovým konaním v zmysle § 5 zák.č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
- podáva návrh starostovi obce na rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancami OcÚ v zmysle príslušných ustanovení zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a Pracovného poriadku zamestnancov obce Veľké Ripňany 
- stanovuje konkrétny druh pracovnej činnosti vedúcich oddelení, referátov a organizačných zložiek v súlade s nariadením vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplňovaní, navrhuje starostovi obce ich platové zaradenie, úpravu platu a výšku ich odmien 
 

Článok VII.

Referát personálny a mzdový

Plní a zabezpečuje najmä:
- zabezpečuje všetky činnosti spojené s personálnou agendou zamestnancov obce
- sumarizuje a kontroluje všetky podklady k spracovaniu miezd, odmien, cestovných a iných náhrad pre zamestnancov obce, poslancov OZ a členov komisií
- zabezpečuje mzdovú agendu najmä výpočet miezd, odmien pre zamestnancov obce, poslancov OZ a členov komisií a úkony s tým spojené (ako napr. daňové odvody, odvody do poisťovní a fondov,
štatistické hlásenia, poukázanie na osobné účty atď.)
- spracováva v spolupráci so zamestnancami obce plány dovoleniek a sleduje ich čerpanie, sleduje čerpanie náhradného plateného, neplateného, relaxačného voľna, eviduje absencie v práci a porušenia pracovnej disciplíny
 

Článok VIII.

Referát BOZPP, civilnej ochrany obyvateľstva a požiarnej ochrany

Plní a zabezpečuje najmä:
- metodicky usmerňuje všetkých zamestnancov obce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sleduje dodržiavanie predpisov BOZPP, zabezpečuje školenia, kurzy, skúšky, resp. získanie potrebných oprávnení a povolení a predkladá návrhy na materiálne zabezpečenie zamestnancov v oblasti BOZPP
- zabezpečuje plnenie povinností a plnenie úloh obce v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva (COO) po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku COO
- zabezpečuje plnenie povinností a plnenie úloh obce v oblasti požiarnej ochrany (PO) po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku PO poprípade požiarnymi zbormi a požiarnymi jednotkami
 

Článok IX.

Referát ekonomických činností

Plní a zabezpečuje najmä:
- zabezpečuje v dostatočnom časovom predstihu spracovanie návrhu rozpočtu obce na príslušný rok, jeho prerokovanie v komisiách OZ a predloženie na rokovania obecnej rady a OZ
- sleduje plnenie schváleného rozpočtu obce, v určených časových intervaloch predkladá vyhodnotenia jeho plnenia, dáva podnety na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie s príjmami a výdavkami, navrhuje prípadné zmeny rozpočtu obce na príslušný rok a zabezpečuje ich prerokovanie v orgánoch OZ.
- spracováva záverečný účet obce na príslušný rok a zabezpečuje jeho prerokovanie v orgánoch OZ
- zabezpečuje evidenciu rozpočtu obce podľa predpísanej rozpočtovej skladby a vykonáva jeho pravidelné vyhodnocovanie
- zabezpečuje bezchybné a včasné vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom o účtovníctve
- zabezpečuje styk s peňažnými a poisťovacími inštitúciami a vykonáva všetky finančné úkony v bezhotovostnom styku
- sleduje stav účtov obce a dáva podnety a návrhy na smerovanie a realizáciu platieb
- sleduje realizáciu finančných plnení zmluvných partnerov, dlžníkov, poplatníkov, daňovníkov a iných povinných subjektov, pravidelne vyhodnocuje plnenie ich záväzkov, bezodkladne spracováva výzvy na zabezpečenie finančných plnení a podáva návrhy na vymáhanie dlžných čiastok
- sumarizuje podklady k fakturácii a bezodkladne vystavuje faktúry na príslušné právnické a fyzické
osoby a občanov
- vedie evidenciu a výpočet nájomného a úhrad za poskytovanie služieb obecných bytov
- vedie evidenciu všetkých obchodných, nájomných a iných zmlúv a zabezpečuje realizáciu ich finančného plnenia
- vedie evidenciu všetkých došlých a odoslaných faktúr
- vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a organizačne zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení z inventarizácie
- spracováva všetky daňové priznania, štatistické a daňové hlásenia a zabezpečuje realizáciu platieb daní a zákonných finančných odvodov do fondov
- v súlade so zákonom o účtovníctve kontroluje aktuálny stav pokladne, správnosť pokladničných operácií a pokladničné knihy, predkladá správy o zistených nedostatkoch a návrhy na odstránenie prípadných nezrovnalostí a rozdielov
- obstaráva všetok DIM, HIM, spotrebný materiál, ochranné a pracovné pomôcky.

Článok X.

Referát daní a poplatkov a podnikateľských činností

Plní a zabezpečuje najmä:
- vedie evidenciu pozemkov a stavieb (budov) na území obce ich vlastníkov resp. užívateľov a nájomcov za účelom plnenia úloh obce ako správcu dane z nehnuteľností
- vedie evidenciu reklám a reklamných zariadení umiestnených na území obce
- vedie evidenciu podnikateľských subjektov fyzické a právnické osoby so sídlom na území obce a ich podnikateľské činnosti na území obce
- zabezpečuje spracovanie všetkých podkladov a rozhodnutí na vyrúbenie daní z nehnuteľností na území obce v súlade s daňovými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami obce
- sleduje plnenie daňových povinností daňovníkov dane z nehnuteľností
- sleduje a pravidelne vyhodnocuje platenie vyrúbených daní a v prípade neplatenia, omeškania, vykonáva úkony na zabezpečenie zaplatenia daní (výzvy, exekúcie, zabezpečenia a pod.)
- zabezpečuje spracovanie všetkých podkladov a rozhodnutí na výber miestnych poplatkov a zaplatenie správnych poplatkov v súlade so zákonmi o miestnych a správnych poplatkoch a všeobecne záväznými nariadeniami obce, v prípade neplnenia poplatkových povinností poplatníkmi vykonáva úkony na zabezpečenie zaplatenia poplatkov (výzvy, zákaz činnosti, exekúcie a pod.)
- v rámci odvolacích konaní k daniam z nehnuteľností a miestnym poplatkom zabezpečuje dôkazy a spracováva podklady pre odvolacie konania na vyššom stupni resp. samosprávou rieši napadnuté rozhodnutia
- zabezpečuje spracovanie návrhov povolení na podnikateľskú činnosť na území obce
- spolupracuje s vyšším daňovým orgánom
- zabezpečuje včasné spracovanie a predloženie štatistických hlásení v daňovej oblasti
- predkladá požadované informatívne správy, analýzy a vyhodnotenia
- zabezpečuje spracovanie návrhov, trhových poriadkov, všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti daní a poplatkov ktorých správcom je obec
- vedie evidenciu smetných nádob komunálneho odpadu, zabezpečuje a predáva známky na vývoz nádob komunálneho odpadu a vykonáva všetky pokladničné úkony s tým spojené
- zabezpečuje agendu určovania a prideľovania súpisných a orientačných čísiel, domov a budov na území obce.
- vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov a vykonáva agendu spojenú s vydávaním osvedčení o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov
 

Článok XI.

Referát sociálny, školstva a bytový

Plní a zabezpečuje najmä:
- vedie evidenciu dôchodcov a sociálne odkázaných obyvateľov obce
- organizačne zabezpečuje potrebnú opatrovateľskú starostlivosť, resp. iné administratívne úkony a služby spojené s týmito činnosťami
- vykonáva administratívne činnosti súvisiace so zriaďovateľskou funkciou obce v oblasti školstva
- zabezpečuje šetrenia majetkových a rodinných pomerov obyvateľov obce, spracováva správy o povesti občanov pre potreby orgánov štátnej správy
- vedie evidenciu všetkých obecných bytov, žiadostí o pridelenie obecných bytov, žiadosti o odkúpenie obecných bytov, predkladá návrhy na riešenie bytových otázok a zabezpečuje podklady a úkony spojené s užívaním, pridelením resp. kúpou obecných bytov
- organizačne zabezpečuje rôzne podujatia v rámci programu ochrany a rozvoja detí a mládeže a iných sociálnych a zdravotných programov.

Článok XII.

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Plní a zabezpečuje najmä:
- vedie matričnú agendu
- zabezpečuje prihlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému bydlisku v obci
- zabezpečuje spracovanie všetkých zmien v evidencii obyvateľstva obce
- vedie evidenciu obytných domov v obci
- vedie vojenskú evidenciu a spolupracuje s okresnými vojenskými správami
- zabezpečuje plnenie ostatných úloh a žiadosti obce v súlade s ustanoveniami branného zákona

Článok XIII.

Referát kultúry

Plní a zabezpečuje najmä:
- organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne, športové, vzdelávacie a spoločenské podujatia a akcie organizované obcou
- zabezpečuje prevádzkovanie a chod kultúrneho domu a obecnej knižnice
- spolupracuje so školami, školskými zariadeniami, telovýchovnými jednotami, športovými klubmi, spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami s cieľom rozvoja kultúry, vzdelávania a športu v obci.

Článok XIV.

Referát správy majetku

Plní a zabezpečuje najmä:
- zabezpečuje správu a údržbu všetkého nehnuteľného majetku obce (budovy, komunikácie, technická infraštruktúra a pozemky)
- zabezpečuje prevádzkovanie všetkých technických a rozvodných zariadení v majetku obce (kotolne, obecný rozhlas, verejné osvetlenie a pod.)
- zabezpečuje ochranu nehnuteľného majetku po stránke požiarnej ochrany a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom zabezpečuje pravidelné revízie a odstraňovanie zistených závad a nedostatkov
- kontroluje plnenie úloh spojených s nájomnými vzťahmi k obecným nehnuteľnostiam
- spracováva návrhy na zabezpečenie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu stavieb, rekonštrukciu a opravy ostatného nehnuteľného majetku obce
- spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s pozemkovými inštitúciami a s fondami, spracováva štatistické a iné hlásenia o nehnuteľnom majetku obce
- sleduje evidenciu pozemkov podľa výpisov KN a spracováva potrebné podkladové materiály pre ostatné organizačné zlo.ky obecného úradu
 

Článok XV.

Referát životného prostredia, stavebníctva

Plní a zabezpečuje najmä:
- plní úlohy stavebného úradu v rozsahu určenom stavebným zákonom
- zabezpečuje spracovanie aktualizácie, zmien a doplnenia všetkých stupňov územnoplánovacej dokumentácie a činnosti spojené s jej schválením, sleduje jej dodržiavanie.
- zabezpečuje všetky technické a administratívne činnosti spojené s vydávaním záväzných stanovísk obce k výstavbe a pripravuje návrhy rozhodnutí, stanovísk a oznámení
- spracováva vyjadrenia pre orgány štátnej správy, poskytuje žiadateľom územno-plánovacie informácie
- plní úlohy zabezpečenia ochrany životného prostredia v oblasti územného plánovania, výstavby a dopravy
- spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy a jej bezpečnosti
- zabezpečuje všetky činnosti a úlohy obce pri ochrane verejnej zelene, ochrane ovzdušia, ochrane vôd a pôdneho fondu
- zabezpečuje všetky povinnosti a úlohy obce v oblasti odpadového hospodárstva
- usmerňuje nariadenú náhradnú výsadbu stromov v obci, kontroluje dodržiavanie rozhodnutí o náhradnej výsadbe stromov a v prípadoch neplnenia rozhodnutí v spolupráci s orgánmi štátnej správy zabezpečuje nápravu
 

Článok XVI.

Útvar prevádzkových činností

- organizuje a zabezpečuje novú výsadbu zelene a stromov na verejných priestranstvách, parkoch a lesoparkoch
- organizuje a zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, autobusových zástavok, chodníkov a miestnych komunikácií, parkov a lesoparkov, brehov vodných tokov atď.
- organizuje a riadi zimnú údržbu miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev a zabezpečuje zimnú službu
- vykonáva správu cintorína a zabezpečuje cintorínske služby
- spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany životného prostredia, vypracováva štatistické hlásenia, správy a návrhy rozhodnutí, predkladá návrhy na vecné a finančné riešenia negatívnych javov a činností dopadajúcich na oblasť ochrany životného prostredia
- zabezpečuje a organizuje všetky verejnoprospešné práce zabezpečované obcou a riadi a verejnoprospešné práce, ktoré zabezpečuje v priamej pôsobnosti obec a to najmä:
- údržba bytového fondu obce
- údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií
- údržba verejnej zelene a parkov
- údržba a oprava dopravného značenia miestnych komunikácií a oznamovacích a orientačných tabúl a značiek
- údržba a oprava obecných budov
- údržba a oprava dopravných a mechanizačných prostriedkov vo vlastníctve, resp. držbe obce
- čistenie verejných priestranstiev, vrátane zberu a vývozu odpadov
- iné práce a výkony podľa potreby obce
 

Článok XVII.

Spoločné ustanovenia

1. Každá organizačná zložka obecného úradu je povinná pri plnení úloh dodržiavať vnútroorganizačnými smernicami a nariadeniami stanovené postupy a úkony, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia a poriadky obce a vybaviť žiadosti, úlohy a sťažnosti bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej zákonom.
2. Ak si vyžaduje postupnosť vybavenia žiadosti, úlohy, sťažnosti prerokované v orgánoch samosprávy je každá organizačná zložka obecného úradu povinná bezodkladne spracovať podkladové materiály, dôvodovú správu s návrhom na riešenie a kompletný spis predložiť na prerokovanie príslušným orgánom OZ resp. samosprávy. O postupe vybavovania písomne informuje žiadateľa, sťažovateľa.
3. Výkon činností jednotlivých referátov je možné zabezpečovať aj na základe dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce.
 

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento organizačný poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Veľké Ripňany uznesením č. 7/2007, zo dňa 13.12.2007
2. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2009 a zároveň stráca platnosť organizačný poriadok zo dňa 1.1.1994.


Vo Veľkých Ripňanoch, dňa 13.12.2007

Jozef B a l á ž i k
starosta obce