Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denný stacionár

Obec Veľké Ripňany otvorila prevádzku Denný stacionár "Stará pošta".

Budova sa nachádza vo Veľkých Ripňanoch, ulica Mlynská 289.

V prípade, ak starostlivosť o vašu milovanú osobu v seniorskom veku z nejakého dôvodu nie je vo vašich silách, môžete využiť pomoc zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. Zariadenie je určené aj pre seniorov, ktorí chcú stráviť čas v spoločnosti so svojimi rovesníkmi, pri rôznych aktivitách, spoločenských hrách, sledovaní televízneho vysielania a podobne.

Denný stacionár poskytuje starostlivosť len počas pracovných dní v čase od 7:30 do 16:30. Zaraďujeme ho preto medzi tzv. ambulantnú formu starostlivosti o seniorov a odkázané osoby. V dennom stacionári vytvárame pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby priestor na sebarealizáciu, plnohodnotný rozvoj osobnosti a zmysluplné trávenie svojho času.

 Podmienkou prijatia je seniorský vek, prípadne zdravotné znevýhodnenie. Strava je zabezpečená.

Výška poplatkov za starostlivosť a stravu:

- suma úhrady za sociálnu službu.........................0,80,-€/hod.

- suma úhrady za poskytnutú stravu:

                                       desiata.....................................0,90,-€

                                       olovrant...................................0,75,-€

                                       obed..........................................4,00,-€

Postup záujemcu o prijatie na sociálnu službu:

 

Pre poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je potrebné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (najmenej so stupňom III), ktoré pre občanov s trvalým pobytom v obci Veľké Ripňany po vykonaní posudkovej činnosti vydáva Obec Veľké Ripňany.  Žiadosť o posúdenie na sociálnu službu sa podáva na obecnom úrade, kde záujemca o sociálnu službu získa aj informácie o ďalšom postupe. Občania s trvalým pobytom mimo obce Veľké Ripňany si žiadosť o posúdenie odkázanosti podávajú na príslušnú obec v mieste trvalého pobytu.

žiadosť: https://www.velkeripnany.sk/zverejnovanie-detail/62302/ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu

Záujemca o sociálnu službu v dennom stacionári s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu následne požiada sociálneho pracovníka o poskytovanie služby a doloží požadované doklady:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu;
  • posudok o odkázanosti;
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak sa jedná o pravidelný príjem, alebo potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok, ak sa jedná o nepravidelný príjem prijímateľa;
  • potvrdenie ošetrujúceho lekára o bezinfekčnosti prijímateľa sociálnej služby;
  • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch osoby, ktorej sa má sociálna služba v dennom stacionára poskytovať;
  • ak je záujemca o sociálnu službu v dennom stacionári pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prikladá sa rozsudok súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony.

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári je následne zaradený do evidencie žiadateľov o sociálnu službu.

Po podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa záujemca o poskytovanie sociálnej služby stáva prijímateľom sociálnej služby.

  Záujemcovia o túto službu sa môžu informovať na č. tel. 038/5392314

mail: stacionar289@gmail.com