Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana prírody a krajiny

Výrub stromov
Na základe znenia zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejňovať na internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Veľké Ripňany a Behynce a to v lehote do troch dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona.
Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie a údaj o lehote, ktorú obec Veľké Ripňany určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.
Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
• subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
• predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
• podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
• písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad v uvedenej lehote.
Výrub drevín
Obec Veľké Ripňany v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obec. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, ak žiadateľom nie je sám vlastník.
Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, to je od 1. októbra do 31. marca.

 

Výrub dreviny

Č.j.: 1017/2019

Dňa 29.10.2019 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh Orech kráľovský rastúci v k. ú. Veľké Ripňany, parc. č. „C“ 1058/29, druh pozemku- záhrada.
Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 07.11.2019.
Informácia zverejnená dňa 30.10.2019.

 

Č.j.: 975/2019

Dňa 14.10.2019 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 1 ks dreviny, druh Orech kráľovský, rastúci v k. ú. Veľké Ripňany, parc. č. „C“ 682/137, druh pozemku záhrada.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 22.10.2019.

Informácia zverejnená dňa 14.10.2019.

 

Č.j.: 931/2019

Dňa 02.10.2019 bolo začaté správne konanie vo veci výrubu 3 ks drevín, druh Smrek obyčajný a Jedľa biela rastúce v k. ú. Veľké Ripňany, parc. č. „C“ 532/2 zastavaná plocha a nádvorie,  „C“ 532/5 záhrada.

Orgán ochrany prírody stanovil termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní do 10.10.2019.

Informácia zverejnená dňa 02.10.2019.