Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie Obecného zastupiteľstva

          1. Komisia finančná

          2. Komisia pre územné plánovanie, stavebnú činnosť v obci, verejného poriadku a ochrany

            životného prostredia

           3. Komisia pre vzdelávanie mládeže, kultúru a šport  

           4. Komisia sociálna, zdravotná, bytová a ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií       

              verejných funkcionárov.

 

1. Komisia finančná

predseda: Ing. Jaroslav Nováčik

členovia: Ing. Magdaléna Bosá - garant za OcÚ, Peter Varšava, Mgr. Juraj Hertel, Štefan Glos

zapisovateľka: Veronika Blahová

Obsahová náplň komisie:

Iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov. Podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa k spracovávaným VZN. Navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností, odporúča ceny predávaných nehnuteľností.

 

2. Komisia pre územné plánovanie, stavebnú činnosť v obci, verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

predseda: Roman Mazák

členovia: Ing. Ivana Varšavová - garant za OcÚ, Miroslav Lesay, Zdenko Ševčík, Mgr. Katarína Macurová, Štefan Julini

zapisovateľka: Veronika Blahová

Obsahová náplň komisie:

Spracováva návrhy k územnému plánu obce. Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci. Rieši sťažnosti občanov s komisiou verejného poriadku vo veci nepovolených stavieb a stavebných úprav. Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom a finančnom plnení. Vyjadruje sa k architektonickej úprave verejných priestranstiev. Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií. Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce výšku pokuty. podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych javov v obci.Rieši problémy odpadového hospodárstva, separovanie odpadu a pod. Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje ich opravy, údržby a odvodnenia. Odporúča priority do rozpočtu obce.

 

3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

predseda: Miroslav Lesay

členovia: Ing. Ivana Varšavová - garant za OcÚ, Mgr. Eva Nováčiková, Mgr. Tomáš Frťala, PaedDr. Andrea Pániková, Elena Chálková, Jaroslav Brezovák

zapisovateľka: Janka Pecháčová

Obsahová náplň komisie:

Spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ vo Obsahová náplň komisie:eľkých Ripňanoch, školskou radou. Predkladá návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, návrhy na opravu a údržbu školských zariadení, príp. výstavbu nových. Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami, Fo a PO pri organizovaní kultúrno spoločenských podujatí. Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti  a odporúča výšku dotáciez obecného rozpočtu. S pracúva plán kultúrnych, spoločenských  a vzdelávacích podujatí, Spolupracuje so ZŠ s MŠ a s OFK Veľké Ripňany. Predkladá návrh návrh na rozpočet obce v tejto oblasti.

 

4. Komisia sociálna, zdravotná, bytová a ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

predseda: Mgr. Eva Nováčiková

členovia: Ing. Magdaléna Bosá - garant za OcÚ, Stanislava Vavrečková, Miroslav Bosý, Janka Pecháčová, Eva Adamkovičová

zapisovateľka: Veronika Blahová

 

Komisia robí prieskumy a navrhuje stanoviská k:

opatrovateľskej činnosti, starostlivosti o seniorov, starostlivosti o občanov sŤZP a občanov v hmotnej núdzi. Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov. Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, vyjadruje sa k programu opatrovateľskej služby. Predkladá návrhy do rozpočtu obce na podporu v oblasti zamerania komisie.