Obec Veľké Ripňany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

EUROPA FOR CITIZENS - Európa pre občanov

Európa pre občanov 2016

 

The project « Future, Peace and Cooperation in Europe - Veľké Ripňany 2016»was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1"Town-Twinning”

 

Participation: The project  involved  821 citizens, notably 602 from the municipality of Veľké Ripňany (Slovakia), 52 from the municipality of Želetice (the Czech republic), 49 from the municipality of Sopotnica (Serbia), 49 from the municipality of Dabrowa (Poland), 2 from the International Association of Peacekeeping (France), 8 from the municipality of Szanda (Hungary), 19 from the civic association Czechoslovak Legionary (the Czech republic), 25 from the civic association the Union of War Veterans (Slovakia), 15 from the civic association SPIA Polska (Poland).


Location/ Dates: The event took place in Veľké Ripňany, Slovakia, from 30.09.2016 to 02.10.2016.
 

Short description:

 

0n 30.09.2016 the mayor of the municipality Veľké Ripňany officially welcomed the participants of the project, presented the objectives of the project, all of partners and their role in the project, presented the survey dedicated to find out the knowledge or concepts such as Euroscepticism and its implications for the future of the EU. Through the workshops and presentations the participants of the event focused their attention on a better understanding of the term 'Euroscepticism', and its impact on the future of the European Union, awareness of the importance of overcoming the Euroskepticism and the need to build confidence in the EU. In the afternoon, the participants of the event were acquainted with specific tools to actively participate in the democratic life of the EU, implementation of EU policies in citizens 'lives at municipal level, citizens' fundamental rights, how to adopt the methods of their application. Government, associations, young people get an overview, practices, exchange experiences, how to use the tools of influencing EU policies on the ground. In the early evening hours took place the presentation of films on the theme of the EU with the participation of the International Association for maintenance of peace. In the evening, participants of the event could attend the cultural evening on the theme "Diversity or proximity of the culture of the participating guests."

On 01.10.2016 for the participants was prepared the seminar on the theme "Importance of Solidarity, Especially in Times of Crisis" followed by a discussion and evaluation of existing system of solidarity within the EU, the questions & answers session on the theme "My Opinion on Immigration", where participants dealt with the specific EU problems such as migration, xenophobia, intolerance, discrimination, the presentation on the theme "Migration and Security in the European Union", presented through a representative of the association of veterans on peacekeeping missions in Europe and their meaning. Through these activities, the participants become familiar with existing solidarity mechanisms within the EU, they realized the importance of solidarity and cohesion, based on different cultural principles, how to fight with xenophobia and discrimination. The participants gained the view of the current security situation in Europe, young people were further acquainted with the risks that threaten democracy and shared prosperous Europe. There was also prepared artistic activity for children on the theme "Solidarity and Cooperation in Europe" and in the evening held a presentation of traditional regional arts and crafts, performances of traditional folk group.

During the whole day there was  available the information stand in the municipality, which provided information on migration policies, Euroscepticism, the contribution of the EU policy, the EU's achievements, civic participation tools - European Citizens' Initiative.

On 02.10.2016 took place the final conference connected with the evaluation of the event results, presentation of survey results, issues and understanding of active European citizenship, democratic values of the EU, the rights of European citizens, the EU policy-making and opportunities to increase their knowledge in ordinary people with space for public debate, connected with the possibility to ask questions to the representatives of local and regional authorities and representatives of the project partners with a view to understanding the purpose of the event and its relevance to the lives of ordinary citizens and civil society actors working at the local level.

During the event there was a convergence of thought and values of participants, presentation of the customs, traditions, formal and informal discussions, the presentation of cultural heritage.

 

 

Záverečná správa - Projekt „Spoločne za bezpečnú a aktívnu EÚ – Veľké Ripňany 2015“ financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

foto z akcie nájdete:

https://www.facebook.com/events/523708817793043/

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: projekt umožnil stretnutie 716 občanov, z ktorých 492 pochádzalo z obce Veľké Ripňany (Slovensko), 14 z obce Szanda (Maďarsko), 51 z obce Dabrowa (Poľsko), 11 z neziskovej organizácie Stadtfeuerwehr Pinkafeld (Rakúsko), 21 z neziskovej organizácie EDURES (Slovensko), 85 z obce Sopotnica (Srbsko), 42 zo Slovenského folklórneho súboru RIPIN (Slovensko).

 

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Veľké Ripňany (Slovensko) od 01.10.2015 do 03.10.2015

 

Stručný opis:

 

Dňa 01.10.2015 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Starosta obce predstavil anketu, zameranú na zistenie skutočného stavu znalosti hodnôt EÚ, pojmov ako európske občianstvo, dobrovoľníctvo, demokratické princípy v politikách EÚ, aktuálne problémy EÚ ako aj možnosti aktívneho podieľania sa na politickom živote v EÚ. V dopoludňajších hodinách účastníci stretnutia navštívili sídlo VÚC v Nitre, kde sa stretli s predsedom regionálneho parlamentu, v popoludňajších hodinách partneri projektu diskutovali o možnostiach spolupráce pri riešení otázok týkajúcich sa života mladých ľudí a ich zapojenie sa do života v spoločnej Európe. Prebiehala verejná diskusia a kvíz na tému znalosti praktických nástrojov možnej participácie občanov na tvorbe EÚ politík, stretnutie s členmi NSK z Bruselu.

 

Dňa 02.10.2015 prebiehala diskusia pre mladých ľudí na tému “Úloha mladých ľudí vo formovaní budúcej EÚ”, prostredníctvom ktorej sa riešili aktuálne problémy EÚ. V popoludňajších hodinách prebiehala prezentácia zástupcov europarlamentu na tému “Historické míľniky v budovaní EÚ”. V podvečerných hodinách sa účastníci podujatia zúčastnili prezentácie zástupcu Únie vojnových veteránov na tému “Budúcnosť EÚ a jej bezpečnosť”, prostredníctvom ktorej boli účastníci oboznámení na riziká, ktoré ohrozujú cestu budovania demokracie a spoločnej, prosperujúcej Európy. Počas celého podujatia bol účastníkom k dispozícií “informačný stánok “, ktorý poskytoval širokej verejnosti informácie o možnostiach dobrovoľníctva v EÚ, o formách zapojenia a informačných zdrojoch. Zároveň boli účastníkom podujatia a širokej verejnosti k dispozícií publikácie venované témam EÚ a predstavením rôznych nástrojov, ktoré môžu občania využívať pri uplatňovaní ich práv.

 

Dňa 03.10.2015 sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, predstavením výsledkov ankety, prebiehala verejná diskusia, spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej samosprávy a partnerom projektu s cieľom pochopenia vplyvu výstupov stretnutia na každodenný život občanov. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s prioritami EU a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami boli oboznámení nielen samotní účastníci projektu, ale aj pozvaní hostia z oblasti samospráv, združenia, podnikatelia, dôchodcovia, znevýhodnení občania a iní obyvatelia. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne ukončenie podujatia so záverečným príhovorom zástupcu obce a predstavením posolstva projektu do budúcnosti.

Počas celého podujatia mali účastníci možnosť zúčastniť sa spoločenských, kultúrnych a športových aktivít – prezentácie zvykov a tradícií zúčastnených partnerov, návšteva regionálneho múzea a pevnosti Bojná, súťaž v tvorbe umeleckých diel pre deti a mládež na tému “Európa a jej regióny”, olympijské hry mládeže. Počas podujatia došlo k hodnotovému a myšlienkovému zbližovaniu sa účastníkov, k prezentácii zvykov a tradícii, k prezentácii kultúrneho dedičstva partnerov, k prehĺbeniu záujmu o spoločné európske korene, k podpore hodnôt partnerstva a spolupráce ako spôsob budovania spolupatričnosti k Európe, európskej identity.

 

 

The project "Together for safe and active EU – Velke Ripnany 2015"  funded by the European Union within the program
Europe for Citizens

Participation: The project brought together 716 people, of whose 492 cam e from the village Velke Ripnany (Slovakia), 14 from the village Szanda (Hungary), 51 from the village Gmina Dabrowa (Poland), 11 from non-profit organization Stadtfeuerwehr Pinkafeld (Austria), 21 from non-profit organization EDURES (Slovakia), 85 from the village Sopotnica (Serbia) and 42 from the Slovak folk group RIPIN (Slovakia).

 

Place/dates : the meeting was held in the village Velke Ripnany (Slovakia) from 1 October to 3 October 2015.

 

Brief description :

On 1 October 2015 the mayor officially welcomed the participants and introduced the main idea of the project, the partners and their roles in the project. The mayor of the municipality presented the survey, aimed to determine the actual state of knowledge of EU values, concepts such as European citizenship, volunteering, democratic principles in EU policies, the EU's current problems as well as opportunities for active involvement in the political life of the EU. In the morning the participants visited the headquarters of HTU in Nitra, where they met with the Head of the Regional Parliament, in the afternoon the project partners discussed the possibilities of cooperation in addressing issues, related to the lives of young people and their involvement in the life of Europe. There was taken place public discussion and quiz, of which the topic was knowledges of practical tools and possible participation of citizens in EU policy-making and  meeting with members of NSK from Brussels.

 

On 2 October 2015 a discussion for young people took place and the theme was  "The role of youth in shaping the future of European Union" through this discussion which they solved current problems of the EU. In the afternoon Presentation of the Europarliament deputies ran on the topic "historic milestone in the construction of Europe". In the evening, the participants attended the event which included presentations by veterans of the Union on the topic "The future of the EU and its security". The participants were aware of the dangers that threaten the way of building democracy and common, prosperous Europe. During the whole event there was available “an information bookstall” for participants, for giving the public information about opportunities for volunteering in the EU and also about forms of joining and information resources. At the same time for the participants and general public there were available publications devoted to EU topics and introducing different tools that citizens can use to realize their rights.

 

 On 3 October a final conference was held connected with the evaluation of the event, presentation the results of the survey, public discussion was running, connected with the possibility of questioning to representatives of the local government and partners, aimed to understand the impact of outputs of the meeting for the daily lives of citizens. Participants of the event focused on summarizing the achieved outputs of the event, that are complied with EU priorities and  that have an impact on the daily lives of citizens from participating countries. With the results were informed the participants of the project, as well as invited guests from government, associations, entrepreneurs, pensioners, disadvantaged citizens and other inhabitants. After the meeting officially ending of the event and the message of the project in the future was presented with the final speech of the municipality representative.

During the whole event, participants of the project had the opportunity to participate in social, cultural and sports activities - presentations of customs and traditions of the participating partners, visiting the regional museum and fortress Bojna, competition in the art work creations for children and youth on the theme "Europe and its regions" and youth olympic games . During the event there was a convergence of values and mindset of the participants, the presentation of customs and traditions, the presentation of cultural heritage of the partners, deepening of interest in the common European roots, promotion the values of the partnership and cooperation as the way of building companionship to Europe and European identity.

 

 

Project “The future of EU is in our hands – Veľké Ripňany 2014 " (ENG)

Project “The future of EU is in our hands” – Veľké Ripňany 2014  financed by the European Union in the programme “Europe for citizens”

Valid for 2.1 "Measure for the town twinning"

Participation: Project enabled meeting of 987 citizens, of which 815 came from the village of Veľké Ripňany (Slovakia), 24 representatives of NGOs EDURES from the village Velušovce (Slovakia), 46 from the village Sopotnica (Serbia), 78 of the city Dąbrowa (Poland), 5 representatives of the International Association peacekeepers Lyon (France) and 19 from the village Pinkafeld (Austria).

Place / Date: The meeting took place in Veľké Ripňany, Slovak Republic from 26 September to 28 September 2014.

Brief description:

On 26 September mayor of the village Veľké Ripňany officially welcomed the participants of the event, presented the project idea, the individual partners and their role in the project. Participants focused attentional familiarity with the topics of European citizenship, active participation in the democratic life of the EU, enhanced trust in the EU, implementation of EU citizens' lives at the municipal level and the fundamental rights of citizens. In the afternoon informal discussion took place devoted to issues of democratic rights of young people and their application forms in favor of improving the level of their lives, and meeting representatives of the municipalities on the extension of the partnership, collaboration and future opportunities for young people. In the evening, screenings of films about the development of the EU and its perspectives and cultural - social program were held.

On 27 September the meeting participants focused attention on learning about the specific instruments of active participation in the democratic life of the EU, implementation of EU citizens' lives at the municipal level, the fundamental rights of citizens, how to learn the method for their application. Governments, associations, young people gained an overview, practices, exchange experiences, how to use the tools of influencing EU policies on the ground. They were informed with the real situation, regarding the exercise of fundamental rights, such as participation in European elections 2014. They attended the workshop and creative discussion on the topic "Active young eurocitizen" and a  presentation by the representative of the Union Veterans on 'The future of the EU and its security "through which they obtained information about the current security situation in Europe, an overview of the risks that threaten the way of building democracy and common, prosperous Europe. In the morning some cultural, sporting and social activities were taken place, such as the Olympics of children and youth, sports meeting of participants in the sports area of a football club, exhibition of works in the assembly hall of Elementary School in Veľké Ripňany, from the all participants. The topic was My country - a part of Europe. In the evening, a cultural evening was held for the purpose of getting familiar with the project partners, their customs and traditions.

On 28 September participants had the opportunity to attend the event discussion forum of young people in the topic "The role of young people in creating the future of the EU”, where they addressed the current problems in the EU - the economic crisis, a crisis of confidence in the EU, high youth unemployment and women in the labor market. Through an information booth, located in the center of all interested parties They could obtain information about events in the European area.  The final conference was held associated with recovery of the results of the event, showing results of a survey which was given to the topic youth participation in events in the European Union and EU policy-making. They discussed publicly linked with the possibility of questioning representatives of local and regional government representatives and partners in order to understand the purpose of the event and its relevance to the lives of young people in Europe. With the results of the event were informed, participants of the event, invited guests from government, public life, associations, entrepreneurs, retirees, and other disadvantaged citizens. After finishing the session officially closed the event with the final speech of the representative of the village was presented with the message of the project in the future.

 

 

EUROPA FOR CITIZENS- Budúcnosť je v našich rukách - Veľké Ripňany 2014

Programme :                                                 EUROPE FOR CITIZENS

Sub-programme :                                          Strand2: Democratic engagement and civic participation

Programme Guide / Call for Proposals :       PROGRAMME GUIDE 2014-2020

Action :                                                           2.1: Town Twinning

Sub-action :                                                    N/A

Deadline for submission :                               04/06/2014    12:00 midday (Brussels time)

Project title * :                                                 Budúcnosť EU je aj v našich rukách - Veľké Ripňany 2014

Project acronym * :                                        VR2014

Language used to complete the form *          Slovak

 

1, PIC     938879200, Obec Veľké Ripňany, Veľké Ripňany, Slovakia

2. PIC     938732633  EDURES n.o. Velušovce, Slovakia

3 PIC      938749317 MZ Sopotnica, Prijepolje, Prijepolje, Serbia

4 PIC      938615554 Gmina Dąbrowa, Dąbrowa, Poland

5 PIC      938440566  Association Internationale des Soldats de la Paix, Lyon France

6 PIC      Pinkafeld, Austria

Hlavnú úlohu v projekte mala obec Veľké Ripňany a jej občania, ktorí sa podieľali na predpríprave podujatia, jeho samotnom organizovaní, ako aj následnej publicite a šírení výsledkov podujatia do cieľových  segmentov projektu.  Obec zabezpečila dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na organizačných a technických prácach pri ubytovaní hostí, doprave a stravovaní účastníkov, technických prácach pri jednotlivých aktivitách, kultúrnych programoch, materiálnom zabezpečení podujatia.  Zamestnanci obecného úradu zastrešili  hlavné kritické aktivity tak, aby bol dodržaný program, ktorý pripravili a následne bola zabezpečená dostatočná publicita projektu, vyrobené všetky produkty medializácie, šírené výsledky projektu a bol následne mapovaný aj ich vplyv na zmeny postojov a chápania dôležitých princípov žitia v EU cieľovou skupinou projektu.  Obec Veľké Ripňany má dlhodobé skúsenosti s organizovaním rôznych podujatí, ako aj implementáciou projektov, podporených z dotácií EU.

Partnerom podujatie je nezisková organizácia EDURES, n.o. Velušovce. Tá sa aktívne zapojila do programu podujatia ako aj jeho prípravy, keďže má s podobnými podujatiami skúseností. Na báze dobrovoľníctva sa  spolupodieľala na viacerých aktivitách v rámci projektu, a to hlavne na koordinovanie svojich účastníkov na rôznych akciách, dobrovoľníckou pomocou pri organizačných prácach u partnera. Okrem účasti na jednotlivých odborných aktivitách, využila svoje skúsenosti pri organizovaní kultúrnych akcií hlavne pre mladých ľudí. V rámci odborných aktivít sa aktívne zúčastnila predovšetkým workshopu a diskusií k budúcnosti EU. Pred a po ukončení projektu pomáhala  zamestnancom obecného úradu s prácami na publicite a propagácii podujatia  a čiastočne aj na diseminácii výstupov projektu medzi  medzi subjektmi tretieho sektora.

Keďže srbská obec Sopotnica našim podujatím vlastne zahájila spoluprácu s ďalšími partnermi, bola v pozícii účastníka všetkých podujatí skôr v pasívnej polohe. Aktívne participovala na kultúrnom a športovom programe počas partnerského pobytu, kde jeho zástupcovia aj aktívne vystúpili. Obec zároveň zabezpečila svoju prezentáciu histórie, kultúry a prekrásnej prírody. Čo sa týka odbornej časti, tak zástupcovia obce odprezentovali svoje skúsenosti s riešením problémov na komunálnej úrovni. Ich pôsobenie na podujatí bolo príležitosťou hlavne pre mladých ľudí oboznámiť sa so spôsobom ich aktívnej účasti na dianí, presahujúcom národnú úroveň, s možnosťami ako sa aktívne zapojiť do spolupráce s krajinami EU a mladými ľuďmi v nich  a ako sa čo najlepšie pripraviť na budúce členstvo a spoločnú budúcnosť vo všetkých oblastiach verejného života. Svoje dojmy budú aktívne šíriť aj v regióne svojho pôsobenia.

Od spolupráce s poľským partnerom obec Veľké Ripňany očakávala získanie mnohých skúseností, riešení aktuálnych problémov EU, bežných občanov na komunálnej úrovni a možností odovzdania a uplatnenia svojich skúseností, čo bolo aj dosiahnuté.  Ako skúsený subjekt sa aktívne zapojil do programu podujatia. Spolupodieľali sa na všetkých aktivitách v rámci projektu, ako dobrovoľnícka pomoc pri organizačných prácach a vyhodnotení projektu. Dôležitá bola ich aktívna účasť pri jednotlivých odborných prednáškach,  diskusiách a workshope s európskymi témami. Špeciálne vystúpili zástupcovia k téme nízkej účasti občanov a výsledkov volieb do Europarlamentu 2014 v rámci odborného programu. Aktívne vystúpili aj k téme prínosu mladých k budúcnosti EU a pochopenia procesu tvorby EU politík zo strany mladých ľudí a ich uplatňovania na komunálnej úrovni. Po ukončení projektu zabezpečí  aj prezentáciu projektu na oficiálnej stránke gminy  v médiách a pomôže pri diseminácií výstupov projektu verejnosti.

Úlohou zástupcov Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl bolo predovšetkým účasť na  odbornom programe podujatia, konkrétne v prezentácii s názvom: „Budúcnosť EU a jej bezpečnosť“  - pohľad na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe s cieľom upozorniť mladých ľudí na riziká, ktoré ohrozujú cestu budovania demokracie a spoločnej, prosperujúcej Európy.  Jedná sa totiž o ľudí, ktorí majú reálnu skúsenosť s absenciou demokracie, slobody, odlúčením od rodín a reálnymi bojmi za ubránenie mieru a budovanie demokratických režimov. Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete,  považujeme ich účasť za obohacujúcu aj o iný pohľad na budúcnosť EU. Partner má dlhodobé partnerstvá v rámci SR aj s inými subjektmi.  

Svoju účasť na podujatí obec zabezpečila prostredníctvom rôznych skupín obyvateľstva- členov samosprávy, tretieho sektora,  muži, ženy, deti , seniori, podnikatelia, školy a detského domova. Časť z nich bola aktívna aj pri organizačných prácach formou dobrovoľníctva pri organizovaní pobytu účastníkov počas podujatia. Významnú úlohu má partner pri odbornom programe, kde bol jednak účastníkom workshopu, brainstormingu a ostatných diskusií.  Zástupcovia samosprávy vystúpili aj ako prednášajúci, predovšetkým k témam aktívne účasti občanov na tvorbe politík EU a odprezentovali aj aktuálne výsledky Volieb do europarlamentu a účasť na nich v rámci svojej pôsobnosti. Keďže Pinkafeld predstavuje časť „starej“ EU s množstvom skúseností z oblasti aktívneho európskeho občianstva, očakávanie prinieslo mnoho praktických poznatkov, prospešných pre mladých ľudí.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Záverečná správa ku projektu 244.4 kB pdf 4.2.2020
Záverečná správa ku projektu en 34.7 kB pdf 4.2.2020
Európa pre občanov - závarečná správa 244.4 kB pdf 4.2.2020
Európa pre občanov - závarečná správa en 34.7 kB pdf 4.2.2020