Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie občanom

SÚBOR
Dátum: 24.06.2024
Autor: Ivana Varšavová
Táto novinka bude 31.07.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 623
6 min. čítania
Upozornenie občanom

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vážení občania !
Prichádza obdobie letných dovoleniek a dlhé dva mesiace školských prázdnin, obdobie
oddychu.
Pre poľnohospodárov sú však letné mesiace najmä obdobím žatevných prác. Vzhľadom
k tomu, že v súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilia vzniká vysoká koncentrácia horľavých látok, čo znamená aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktorým každoročne padne za obeť nemalé množstvo obilia, nesmú poľnohospodári zabúdať na opatrenia ochrany úrody pred požiarmi, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 314/2021 o ochrane pred požiarmi.
V priebehu žatvy a prác súvisiacich s prípravou žatvy a uskladňovaním úrody dochádza
každoročne z rôznych príčin k požiarom, menších či väčších rozmerov a škôd. Príčinou sú
nielen poveternostné podmienky a samovznietenie, ale častokrát je príčinou najmä zlyhanie ľudského faktora a nedodržiavanie protipožiarnych opatrení.
V zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
sú určené a vymedzené povinnosti nielen právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ale aj fyzických osôb, ktoré je potrebné dodržiavať počas žatevných prác aj uskladňovania objemových krmovín a slamy. Fyzická osoba nesmie:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, - vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Podrobnosti o povinnostiach fyzických osôb pri činnostiach spojených so zberom
obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy, sú uvedené v platnej vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2022 Z. z. o požiarnej
prevencii, podľa ktorej fyzická osoba:
- zabezpečuje prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných
komunikáciách a skládkach odpadov, - odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30
m od krajnej koľaje, medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, vytvorí ochranný
pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás skyprí
a zbaví ľahko zápalných látok, - zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť, - vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
- zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na
spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
- dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,
- udržiava stroje na zber obilnín, objemových krmovín a slamy vo vyhovujúcom
technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy
organického prachu ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch vyzýva preto
občanov k zvýšenej opatrnosti nielen na poliach a pri uskladňovaní objemových krmovín, ale aj pri vykonávaní rôznych poľnohospodárskych prác.
V prípade spaľovania tuhých horľavých látok na voľnom priestranstve, musí, podľa
platnej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2022 Z. z. o požiarnej
prevencii, fyzická osoba zabezpečiť aj:
- sledovanie klimatických a poveternostných podmienok,
- kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
- zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie
na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na prípadne
privolanie hasičskej jednotky, - vykonávať kontrolu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
- po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov a kontrolu okolia.
Za porušenie povinností pri žatve, pri spaľovaní tuhých horľavých látok alebo
zakázanom vypaľovaní porastov na koreni, môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do
výšky 331,- €.
Vážení občania, veríme, že urobíte všetko preto, aby zber úrody prebehol v obci
bez požiarov a ujmy na zdraví a majetku.


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Upozornenie - požiare Veľkosť: 425.8 kB Formát: pdf Dátum: 24.6.2024